Le 12

Le bras

PRILE

AE:

ro é CRETE ES EE NP S PR VUS de & pe es Ph RE A ? 3 LE ; # À È ÉrÈR ë RNA PS ERE RS à HR MARIE PRES TS Fe : 4 CLÉS A) Ts : 1% FATATA NT Te LALIAE IXSS ILE ARTE et

ee)

SENS ITT LT IT ET 5 TLTES t<e

SRRASES Here rire

LUS Ir UE CA FA

BULLETIN

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DES HATURARISERS

DE MOSGOU

PUBLIÉ

SOUS LA RÉDACTION Du DocTEUR RENARD. ANNÉE 1859.

Tome XXXII.

PREMIÈRE PARTIE.

————————

[Avec & planches.)

Moscou. IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITÉ IMPÉRIALE. |

1859.

sr ar À à rh A1 a)

DESCRIPTIO

EPACRIDEARUM NOVARUM

AUCTORE

S. STSCHEGLEEW.

Soleniscia pulchella m.

S. erecta; ramulis tenuissime pubescento velutinis; fo- liis densis subimbricatis, basi adpressis, apice patulis parvis orbiculato-ovatis rigide mucronatis, supra laevibus, subtus glaucescentibus eleganter divergéntim - nervatis, margine inaequaliter eroso denticulatis breviter ciliatis: corollae tubo tereti calyce plus duplo longiore; antheris oblongis brevibus; squamulis hypogynis ovato-lanceclatis sensim acuminatis.

Foliis parvis suborbiculatis subtus eleganter nervosis, floribus minoribus, tubo corollae breviore, antheris bre- vibus, squamulis hypogynis liberis, ovarit forma et stru- ctura a S. elegante DC. abunde differt.

Nova Hollandia. Drummond Coll. V. N°0 327. {

À

COLEANTHERA M.

Calyx 5partitus, bracteis 2 vel interdum sub 4 brevi- oribus ecinctus. Corolla tubulosa, tubo calycem adaequan- te, intus basi nucdo, limbi laciniis tubo longioribus eir- cinatim revolulis superne barbatis vel praeter basin pi- losam glabrescentibus. Staminum filamenta fauce inserta, longe exserta, filiformia apice incrassata; antherae mag- nae Jlanceclatae in tubum stylo perforatum connexae, paulo infra medium affixae. Squamulae hypogynae nul- lae. Ovarium lineari-oblongum, 5 rarius # loculare: lo- culis uniovulatis; stylus longissimus tubo antherarum in- clusus vel 1llum paulo superans. Fructus iguotus.

Coleanthera myrtoides m.

_C. erecta, ramulis glabriuseulis vix tenuissime papitlo- sis; foliis densis erectiusculis glauco virentibus ovato- subrhombeis mucrone calloso brevissimo obtuso apicula- tis, supra laevibus concaviuseculis, subtus vix pallidiori- bus crebre striolatis, nargine laeviuseulis, pedunculis brevissimis 2—3 rarius {floris: corollae laciniis intus tota longitudine dense barbatis.

Nova Hollandia. Drummond Coll. V. 302.

f. Unaflora m.

Folis planioribus viridioribus (inferioribus interdum subverticillatim aproximatis), peduneulis semper uuiflorits, floribus erectis sub 4 bracteolatis (1. e. praeter bracteam subtendentem semper bracteola altera demutata acuta quasi rudimentum floris abortivi prae se ferenti instruc- tis); bracteis calycibusque viridibus incoloratis; ovario ovato oblongo, #—5 loculari; stylo tubum antherarum aequante non exserto, sligmate truncato.

Nova Hollandia. Drummond Coll. IV. 154.

e-

S. Coleanthera virgata m.

C. erecta, virgato-ramosa; ramulis lanato villosis: fo- lus densis erectis lanceolato -linearibus apice calloso ob- tusis, Supra concaviusculis pilosiusculis, subtus vix pal- lidioribus striatis margine laeviusculis; pedunculis bre- vissimis subnullis {—2 floris; corollae laciniis intus, prae- ter ipsam basin dense villosam glabrescentibus.

Species caule virgato, foliis linearis-lanceolatis et prae- sertim limbi corollae laciniis praeter ipsam basin pilosam glabriusculis a praecedenti distinctissima.

Nova Hollandia. Drummond Coll. V. 303.

CONOSTEPHIOPSIS m.

Conostephium Lindi. Sevan. Riv. bot. 101. Conoste- phium ex parte Sond. PI. Preiss: L 303, 304.

Calyx: 5 partitus, ovoideus vel ovoideo-oblongus, brac- teis 4, vel piuribus imbricatus. Corolla tubulosa, e ca- iyce breviter exserta vel inclusa: tubo a basi ventricoso- conoideo vel supra basin constrictam elongato conico in- tus inferne glabro, fasciculis villorum destituto superne piloso, limbi minuti lacinüs erectis vel subpatentibus glabris. Staminum filamenta supra basin corollae inserta, brevia, planiuscula; antherae lanceolatae, dorso infra medium affixae, apice bilidae, inclusae. Squamulae hy- pogynae nullae. Ovarium 2—5 loculare, loculis uniovu- latis, stylus filiformis, inferne pilosus e corolla breviter

exsertus vel inclusus.

Ç 1. Bracteis 6, corolla supra basin constricta deivum elongata conica, laciniis calycinis aequalibus.

6

Conostephiopsis minor m.

Conostephium minor Lindl. Sivan. Riv. bot. 101.—Sond. PI. Preiss. I. 303.

C. erecta, ramulis pubescentibus; foliis remotiusculis erectis apiculo brevissimo obtuso terminatis, oblongo- Jinearibus, supra viridibus laevibus, subtus glaucescenti- bus multistriatis glabris vel canescentibus, margine in- tegro valde revolutis; bracteis 6 calycibusque velutinis; coroilae tubo supra basin constricto extus ad basin coni piloso, ovario sericeo, stylo patentim piloso.

Nova Hollandia. Preiss Coll. 408. Conostephiopsis Preissii m. Conostephium Preissii Sond. PI. Preiss. L p. 304.

C. erecta; ramulis pubescentibus; foliis remotiusculis erectis mucrone obtuso calloso apiculatis elliptico vel obovato oblongis, supra viridibus, subtus glaucescentibus multistriatis glabris vel canescentibus plamiusculis vel marginibus vix scabridis subrevolutis; bracteis 6 calyci- busque glaberrimis; corollae tubo supra basin constricto, extus praeter ipsam apicem tomentoso; ovario glabro, stylo patentim piloso.

Nova Hollandia. Preiss Coll. 416.

Ç 2. Bracteis #; corolla ab ipsa basi elonsato-conica constructura carente; calycis laciniis inaequalibus.

Conostephiopsis Drummond m.

C. erecta, ramulis pubescentibus; foiiis densiuseulis erectis breve et rigide mucronatis ovato-lanceolalis supra laevibus concaviusculis subtus pallidioribus profunde pa-

(l rallele multistriatis, margine ciliolato-scabridis; bracteis % calycibusque coloratis sericeo pubescentibus; corolla elongato - conica, tubo extus sericeo; ovario apice cum parte inferiore styli seriatim adpresse piloso.

Foliorum forma bracteis tantum 4, corolla ab ipsa basi elongato conica, calycis laciniis inaequalibus, ovarii et styli pubescentia in genere distenctissima.

Nova Hollandia. Drummond Coll. V. 299. Astroloma hirsutum m.

A. erectum (?) ramosum; ramulis hirsutis, foliis con- fertis erectis longe subulato-mucronatis anguste-lineari- bus crassiusculis supra subconvexiusculis vix viridioribus utrinque pubescenti-hirtis, margine laevibus; bracteis ca- lyce 3—4plo brevioribus lacintisque calycinis obtusis apiculatis subcoloratis pubescenti-hispidis, margine ciliato villosis. |

Ab A. humifuso R. Br. sicut ab omnibus congeneri- bus foliis utrinque hirsutis margine laevibus bracteis ca- lycibusque pubescenti-hispidis statim dignoscitur.

Nova Hollandia. Drummond Coll. IV. 148.

: Astroloma mucrophyllum m.

_ À. erectum ramosissimum, ramulis pubescenti-hirtis, fo- liis densis imbricatis, basi adpressis apice patentibus, ri- gide mucronatis, crassis parvis, planiusculis oblongo-ova- tis, supra viridibus laevibus, subtus pallidioribus substrio- latis margine breviter rigide ciliatis; bracteis calyce sub 3plo brevioribus laciniisque calyeinis glabris obtusis bre- vissime apiculatis coloratis margine tenuissime ciliolatis.

e)

E descriptione A. tecto R. Br. affinis, sed ab illo uti ab reliquis speciebus hujus generis foliis brevibus minu- is diftert.

Nova Hollandia. Drummond Coll. V. 298.

Astroloma pungens m.

A. erectum ramosum, ramis erecto-patentibus, ramulis pubescenti hirtellis; foliis remotiusculis patentibus, longe subulato mucronatis, lanceolato-oblongis coriaceis, supra viridibus laevibus, subtus glaucis substriolatis, margine scabris revolutis; floribus erectis vel erecto - patentibus; bracteis calyce 3plo brevioribus, margine sublaevibus co- loratis, glabris, obtusis, breviter apiculatis.

E diagnosi ad A. divaricatum Sond. A. A. margiva- tum Sond. accedit, sed ramis erecto palulis nec die ari- catis, floribus erectis, filamentis brevissimis latis, totoque babitu alieno abunde differt.

Nova Hollandia. Drummond (Coll. V. 296. MESOTRICHE M.

Astrolomatis sp. Sond. PI. Preiss. I. 297, 298.

Calyx membranaceus, 5partitus, bracteis 4—6 cinctus vel imbricatus; corolla tubulosa: tubo elongato calycem excedente intus nudo glaberrimo, limb laciniis erectius- culis intus medio tantum barbatis. Stamina inclusa, fila- menta fauce inserta, brevia, plana; antherae oblongo- lineares dorso medio vel paulo supra medium affixae. Discus hypogynus subinteger. Ovarium 5loculare: cocu- lis uniovulatis; stylus longus, filiformis; stigima capitatum. Drupa subexsucca: putamine osseo solide 5loeulari.

_

ÿ Mesotriche longiflora m.

Astroloma longiflora Sond. PI. Preiss. L 297

M. prostrata, diffuse-ramosissima; ramulis hirtis: folis densis patentibus subulato-mucronatis, lanceolato-lineari - bus, supra convexiusculis laevibus, subtus vix pallidio- ribus substriolatis, margine remote et longe ciliatis: brac- teis sub 6 imbricatis, interioribus calyce paulo breviori- bus laciniisque calycinis obtusis breviter mucronulatis subecoloratis pubescentibus, margine ciliatis.

Habitu ad A. humifusum R. Br. accedit; sed jam no- is indicatis generieis abunde differt.

Nova Hollandia.. Preiss Coll. 419 (ex parte). Mesotriche discolor mn.

Astroloma discolor Sond. PI. Preiss 1. 298.

M. prostrata, diffuse ramosissima; ramulis hirtis; foliis densis erectiusculis vel patentiusculis subulato-mucronatis Jinearibus supra convexiuseulus laevibus, subtus glaucis evidenter striolatis, margine remote et longe ciliatis; brac- teis # calyce subtriplo brevioribus lacintisque calycinis obtusis breviter mucronulatis subcoloratis dorso pubescen- tibus margine ciliatis.

Praecedenti quam maxime affinis;, sed foliis latioribus erectiusculis subtus glaucescentibus evidentius striolatis, p'aeserlim vero bracteis 4 calyce 3plo brevioribus nec sub 6 imbricatis sat differt.

Nova Hollandia. Preiss Coll. #19 (ex parte). Gil- bert Coll. 239.

10 Cyathodes imbricata m.

C. fruticosa, erecta, ramosa; ramulis pubescenti-hirtis: foliis imbricatis erectis attenuato - mucronatis lanceolatis, supra viridibus laevibus concaviuseulis, subtus glauces- centibus parallele multistriatis (striis simplicibus) margi- ne junioribus ciliatis adultis scabridis: floribus subter- minalibus erectis; bracteis sub 8 calycem dimidium su- perantibus, lacintisque calycinis obtusis glabris, margine ciliolatis.

Ab C. abietina R. Br., cui e diagnosi accedit, sicut ab omnibus speciebus hujus generis foliis supra conca- vis, floribus terminalibus alfisque notis longe differt; propter florum defectum planta qua ad genus mihi du- bia, ob drupas tantum baccatas ad Cyathodem relata.

Insulae Sandvicenses. D. Douglas 19.

Decaspora (?) parviflora m.

D. erecta ramulis glabris; foliis breve petiolatis den- sis erectis vel erecto patentibus, apice callosis, obtusis, ovato vel elliptico-oblongis coriaceis planis supra viridi- bus nitidis laevibus, subtus glaucescentibus, crebre di- vergentim nervatis, margine scabridis; spicis axillaribus abbreviatis sub 3 floris folio multo brevioribus patenti- bus; bracteis calyce sub 3plo brevioribus, glaberrimis laciniisque calycinis margine tenuissime ciliolatis obtusis.

Planta ob florum defectum quo ad genus mihi dubia; a Trochocarpa R. Br. recedit pyrenis 10 liberis nec pu- tamine 10 loculare 10 lobo demum partibili; qua nota ad Decasporam R. Br. appropinquatus; sed drupis vix baccatis non violaceis, spicis axillaribus paucifloris et floribus minutis discrepat. Valde affinis e descriptione D.

: 11

Gunnii Hook. fil. et cum illa sectionem propriam hujus seneris constituere debet ; differt tamen ramulis glabrie, caule erecta nec prostrato, distiche divaricatim ramoso, precipue vero drupis ex sicco vix baccatis olivaceis nec carnosis purpureis.

Nova Hollandia. Drummond Coll. IV. 157.

Leucopogon decussatus m.

L. ramulis glaberrimis, foliis densiusculis erecto pa- tentibus, decussatis, coriaceis, planis, obtusis, parvis, ovato -ellipticis, supra laevibus, subtus subconcoloribus elevatim sub 7nerviis, ad nervas piiosiusculis; spicis so- litariis erectis elongatis multi et densi floris foliaceis, rachi glaberrima; bracteis calyce plus duplo brevioribus carinatis laciniisque calycinis foliaceis glabris obtusis margine tenuissime ciliolatis;s uvario 2loculari.

Species foliis decussatis distenctissima. qua nota ad L. appositifolium Sond. aecedit, sed ramulis glaberrimis, fo- liorum forma, spicis terminalibus solitariis aliisque notis ab eo abunde differt.

Nova Hollandia. Drummond Coll. V. 392$.

Leucopogon lasiostachyus m.

L. ramulis pubescenti-villosis: foliis remotis erectis ob- tusis muticis, ovato lanceolatis, planis, utrinque molliter hirsutis, subtus pallidioribus multinerviis, margine den- ticulato-scabris; spicis pluribus subterminalibus agorepa- tis elongatis multi et densifloris foliaceis; rachi pubescenti hirta; bracteis calyce dimidio brevioribus carinatis laci-

niisque calycinis foliaceis acuminatis dorso molliter hir- suis.

12

Spicis foliorum bractearum et calycis forma et pubes- centia distinctissima. Nova Hollandia, Drummond Coil. V. 304.

Leucopogon penicellatus m.

L. ramulis pubescenti-villosis; foliis remotis divaricato- patentibus vel deflexis, basi truncata sessilibus, parvis, ovatis obtusis, muticis, supra viridibus glabris convexis, subtus nervatis pubescentibus, margine valde revolutis; spicis terminalibus solitaris vel pluribus subcorymboso aggregalis brevibus paucifloris; rachi villosa, bracteis ca- lyce plus duplo brevioribus carinatis laciniisque calyci- nis obtusis vix coloratis, dorso pubescentibus margine ci- liato villosis.

À L. reflexo R. Br., cui caeterum proximus, recedit fois remotis, superioribus patentibus, spicis axillaribus pedunculatis, floribus laxioribus, bracteis calycibusque obtusis; corollae laciniis pilis rectis penicillato barbatis.

Nova Hollandia. Drummond Coll. V. 314.

Leucopogon gibbosus m.

L. ramulis pubescenti-villusis, foliis densiusculis squar- roso-patentibus vel subdeflexis, subcordatis, acuminatis, parvis. lato ovatis, utrinque glabris viridibus, supra lae- vibus valde convexis, subtus multinerviis, margine lae- vibus revolutis: spicis terminalibus solitariis vel pluri- bus dense corymboso-congestis brevibus paucifloris, rachi villosa; bracteis calyce duplo brevioribus earinatis laci- niisque calycinis acuminatis concoloribus, pubescentibus, margine ciliato villosis.

À praecedenti foliis densis lato - ovatis cordatis acutis utrinque glabris, spicis in apice ramulorum dense con-

13 gestis, bracteis calycibusque acutis et corollae laciniis pilis crispatis barbatis abunde differt.

Nova Hollandia. Drummond Coll. V. 310. Leucopogon compactus m.

L. ramulis pubescenti-villosis; folits densis erectis ses- silibus, apice incurvis obtusis anguste-lincaribus, supra convexis viridibus setulosis glandulosisque, subtus palli- dioribus tomentosis sub 3 nerviis, margine revolutis: _spicis in apice ramulorum pluribus paucifloris folia su- perantibus dense corymboso-aggregatis, rachi pubescente; bracteis calyce sub duplo brevioribus carinatis laciniisque calycinis incoloratis acutiusculis RIT IGRGE or margine ciliato villosis.

Ex affinitate L. revoluto R. Br., a quo foliis angu- stioribus obtusis subtus pubescentibus, spicis longioribus, bracteis calycibusque acutiusculis, squamulis hypogynis liberis ovarioque abunde differt.

Nova Hollandia. Drummond Coll. V. 226. (326?). Leucopogon atherolepis m.

L. ramulis pubescenti-villosis; foliis remotiusculis erec- to-patentibus, brevissime calloso apiculatis, anguste li- nearibus, supra viridibus convexis situloso - asperis im- presse 3 nerviis, subtus dense pubescenti-hirtis, margine valde revolutis; spicis terminalibus solitariis vel paucis laxiuscule congestis brevibus paucifloris, rachi pubescen-

bracteis calÿcem dimidium superantibus acute carina- tis laciniisque calycinis longe mucronatis glabris subco- Toratis, margine molliter ciliatis.

14

L. revoluto R. Br. paulo accedit, sed foliis eximie revolutis, floribus majoribus, bracteis calycibusque cus- pidatis, staminum insertione, aliisque notis ab illo sicut ab omnibus aliis speciebus mihi notis longe distat.

Nova Hollandia. Drummond Coll. V. 305. Leucopogon gnaphalioides m.

L. ramulis tomentosis; foliis dense imbricatis erecto subadpressis acutiusculis muticis, ovato lanceolatis, con- cavo convexis, subconcoloribus, multinerviis, supra glab- ris laevibus, subtus adpresse pubescentibus, margine lon- ge et dense ciliatis; spicis in apice ramulorum pluribus multifloris, folia superantibus, dense corymboso aggre- gatis, rachi pubescente; bracteis calyce plus duplo bre- vioribus carinatis laciniisque calycinis subcoloratis acu- tiusculis dorso pubescentibus, maroine longe et dense ciliatis.

L. eleganti Sond. et L. ovato Sond. aflinis, sed differt inflorescentia, floribus majoribus, bracteis calycibusque pubescentibus, foliorum magnitudine et indumento.

Nova Hollandia. Drummond Coll. IV. 152 et Coll. V. 318.

Leucopogon brevibarbis m.

L. ramulis pubescenti - tomentosis; foliis cito deciduis in apice ramulorum confertis stellato-patentibus, breviter Calloso - mucronulatis, lineari - lanceolatis, planis, 3—5 nerviis utrinque glaveis viridibus, margine ciliato-serra- Lis; spicis in apice ramulorum solitariis binisve subelon- gatis. folio brevioribus, paucifloris, nutantibus, rachi pubescente; bracteis calyce plus duplo brevioribus sub-

19 .

carinatis laciniisque calyeinis obtusis glabris subcoloratis, margine ciliatis.

Ex affinitate L. microphyllo KR. Br. et L. denudato Sieb. a quibus caule ramique denudatis, foliis longioribus pa - tentibus, margine setoso scabris, spicis longioribus longe distat; species inflorescentia, floribus parvis et limbo bre- viter et laxe barbato singularis. Ovarium in statu junio- re Spyrenum esse videtur.

Nova Zeelandia. Prope Willington; Ralph No 11.

Leucopogon Gilbertii m.

L. ramis lonoissimis virgalis ramulisque glabris; foliis remotiusculis erectis subadpressis, attenuato-acuminatis, concavo-convexis, lineari-lanceolatis, concoloribus, supra laevibus unistriatis, subtus multinerviis, margine scabris; spicis in apice ramulorum pluribus corymboso aggrega- tis brevibus paucifloris, rachi pubescente; bracteis calyei fere 4plo brevioribus vix margine ciliolatis laciniisque calyeinis margine rigide et crebre ciliatis obtusis colora- tis glabris.

E diagnosi L. gracili R. Br. proximus, sed foliis ma- joribus margine denticulato-seabris, subtus multinerviis, bracteis calvcibusque coloratis; stylo longo aliisque notis differre videtur.

Nova Hollandia. Giibert Coll. 41. Leucopoyon triqueter m.

L. ramulis pubescentibus ; foliis densis subimbricatis, apice calloso - obtusis crassiusculis, anguste - linearibus, glabris, eoncolortbus, supra plants vel concaviuseulis, subtus convexis nervo medio valde prominenti obtuse

16

carinatis subtriquetris, margine ciliato serratis; spicis terminalibus solitariis breviuseulis paucifloris subfoliaceis, rachi pubescente; bracteis calyce duplo brevioribus acu- te carinatis laciniisque calycinis obtusiusculis subcoloratis glabris margine cilatis. |

À L. pulchello Sond. jam foliis multo angustioribus acutioribus triquetris differt, e diagnosi L. crassifolio Sond. quam maxime affinis sed folits angustioribus mu- ücis nec mucronalis, bracteis subtendentibus, inferiori- bus calyce longioribus foliaceis, laciniis calycinis obtu- siusculis nec acurminatis, tubo corollae calyce duplo bre- viore nec illo longiore, antheris paulo supra medium nec apice aflixis, stylo elongato nec subnullo sat rece- dere videtur.

Nova Hollandia. Gilbert Coll. 15. Leucopogon lasiophyllus m.

L. ramulis pubesceati - hirtis; foliis densis imbricatis erectis subadpressis, apice obtusis subcucullatis, minutis, lineari-lanceolatis, supra concavis tomentosis, subtus con- vexis sub 5nerviis glandulosis et hirtis, margine rigide ciliatis; spicis terminalibus solitariis brevissimis pauci- floris, rachi pubescente: bracteis calycem dimidium su- perantibus carinatis lacintisque calycinis apice obtusius- culis subcucullatis coloratis dorso pubescenti hirtis mar. gine longe et rigide ciliatis.

À L. gracillimo DC. a L. obtusato Sond. jam indu- mento folicrum bractearum et calyeis a L. oppositi folio Sond. cui e discriptione haud absimilis, foliis subtus bracteis calycibusque bhirtis, spicis solitariis abunde differt.

Nova Hollandia. Drummond Coll. V. 329.

w

17 Leucopogon fimbriatus m.

L. ramulis villosis; foliis densis vix imbricatis adpres- sissimis oblusissimis muticis, minutis, oblongis, supra concavis tomentosis, subtus convexis glabris parallele nervosis, margine membranaceo fimbriato ciliatis: spicis terminalibus solitariis paucifloris brevibus, rachi pubes- cente; bracteis, calyce sub duplo brevioribs glabris ca- rinalis lacintisque calycinis villosis obtusis vix subcolo- ratis margine apicem versus longe ciliato-villosis.

Species folits adpressissimis intus tomentosis margine membranaceo dense ciliato-villosis ab omnibus affinibus longe distat.

Nova Hollandia. Drummond Coll. III. 187.

Leucopogon brevifolius m.

L. ramulis villosis; foliis densissime imbricatis erectis subadpressis obtusis muticis miautis ellyplieis, supra pla- nis asperiusculis, subius convexis glabris obsolete paral- lele nervatis, margine denticulato scabris; spicis termina- libus solitariis, rarius paucis subcorymboso aggregatis brevibus paucifloris, rachi pubescente; bracteis calyce di: * midio brevioribus carinatis laciniisque calycinis glabris subcoloratis obtusis, margine laeviusculis, apicem versus ciliato-villosis.

Habitu valde accedit ad L. fimbriatum m. a quo fo- lis ellipticis dense imbricatis non tam adpressis, margi- ne denticulato-scabris calycibusque glabris abunde differt, a L nervoso R. Br. foliis exacte sessilibus supra scabri- dis, subtus obsolete-nervatis bracteis calycibusque apice ciliato -villosis, a L. tecto Sond. foliis minutis et calyci- bus glabris; a L. ovato Sond. folis ellipticis minoribus NV 1. 1899. 2

18

supra scabridis, bracteis subtendentibus calycinis semper brevioribus recedere videtur. ; Nova Hollandia. Drummond Coll. V. 3292.

Leucopogon cunerfoliis in.

L. ramulis tenuiter velutinis; foliis densiusculis erec- tiusculis in petiolum longum sensim angustatis obtusis, brevissime et obtuse calloso - apiculatis oblongo - cuneatis, supra viridibus laevibus concaviuseulis divergentim multi nerviis, margine scabridis; pedicellis axillaribus brevissi- mis subnullis erectis pubescentibus 1—2 floris; bracteis calyce sub 3plo brevioribus laciniisque calycinis obtusis olabris incoloratis, margine ciliato-villosis.

À L. petiolari DC. ramulis tomentosis, foliis obovato- cuneatis margine scabris subtus divergentim striatis; a L. rotundifolio R. Br. cui proximus, foliis concaviusculo convexis nec planis brevissime et obtusissime apiculatis nec mucronulatis, bracteis calycibusque margine ciliato- villosis sat differt. Num forte L. rotundifoliis 8 oblonga- tus Sond. (PI. Preiss I. 324.) ad nostram plantam per- tinet. |

Nova Hollandia. Drummond Coll. V. 324.

Leucopogon acutiflorus m.

L. ramulis tomentosis: foliis densiusculis erecto-paten- tibus acutiusculis muticis oblonso linearibus glabris, su- pra viridibus laevibus, subtus glaucescentibus tenuiter multinerviis, margine scabriusculo vix revolutis planius- culis; racemis axillaribus submultifloris folio longioribus patentibus vel nutantibus racbi glabra; bracteis calyce plus duplo brevioribus subcarinatis laciniisque calycinis glabris coloratis acuminatis, margine brevissime cillolatis.

19

Propter racemos axillares submultifloros elongatos ad Seet 1. «Pleurostachyr» accedit hue retuli ob inflorescen- tiam racemosam nec spicatam, stylum longissimum et af- finitatem quamvis levem cum L. racemuloso DC.

Leucopogon uniateralis mn.

L. ramulis hirtellis; foliis sat densis divaricato-paten- tibus obtusiuseulis muticis, elliptico vel lineari-oblongis, supra convexis pubescenti - hirtis, subtus pallidioribus glabris tenuiter-multinerviis, margine dense ciliatis revo- lutis; racemis axillaribus paucifloris folium adaequanti- bus patentibus vel nutantibus secundis, rachi pubescente; bracteis calyce duplo brevioribus laeviter carinatis ad carinam hirtellis laciniisque calyÿcinis glabris incoloratis acuminatis margine rigide eiliatis.

A L. acutifloro m. foliis brevioribus margine ciliatis valde revolutis supra pubescenti hirtis racemis pauciflo- ris brevibus secundis statim dicognoscitur.

Nova Hollandia Drummond Coll. V. 306.

Leucopogon psilopus w.

L. ramulis olabris; foliis densissimis erectis acuminati- mucronatis, anguste - linearibus planiusculis glabris sub- concoloribus, supra laevibus, subtus parallele nervatis, margine laevibus subrecurvis; pedunculis axillaribus so- litariis sub 1 floris filiformibus glabris folio brevioribus patentibus vel nutantibus; bracteis calyce plus duplo bre- vioribus laciniisque ealye nis subcarinatis acuminatis gla- bris incoloratis margine inaequaliter ciliolatis.

Videtur ex aflinitate L. secundifloro Sond. sed ramulis glabris et tubo corollae brevissimo longe distat.

Nova Hollandia. Drummond Coll. V. 313.

20

PHANERANDRA m.

Leucopogonis sp. R. Br. Pr. Nov. Holl. 546. DC. Pr. VIL. 2. 754. Sieber PI. exs. Nov. Holl. ma EE Q sp. Spr. Syst. 1. 658.

Calyx Spartitus bibracteatus; corolla infundibuliformis; tubo calyce breviore intus basi nudo; limbi laciniis pa- tentibus Jlongitudinaliter barbatis. Staminum filamenta fauce inserta, longa, planiuscula; antherae oblongae, dor- so medio affixae, longiuscule exsertae. Squamulae hypo- gynae nullae. Ovarium 2loculare; loculis uniovulatis, stylus longus filiformis glaber; stigma parvum subcapita- tum. Drupa exsucea cum putamine osseo solido 2 loculari.

Phanerandra esquamata m.

Leucopogon esquamatus R. Br. Pr. Nov. Holl. 546. DC. Pr. VIL 2. 754.—L. fastigiatus Sieb. PI. exs. Nov. Holi. sine No. Styphelia esquamata Spr. Syst. I. 658.

Ph. ramulis tenuissime velutinis; foliis densis erectis vel erecti-patentibus acuminato-mucronatis lanceolatis pla- nis, supra laevibus, subtus pallidioribus, tenuiter diver- gentim multinerviis, margine scabris; pedunculis axilla- ribus brevissimis pubescentibus erectis subbifloris; bra- eteis calyce sub 3plo brevioribus margine ciliolatis laci- niisque calycinis apicem versus cihato - villosis glabris incoloratis obtusis.

Habitu et characteribus Leucopogoni appresso R. Br.

valde affinis, sed ab illo sicut a toto genere antheris longe exsertis et squamulis hypogynis nullis abhorret.

Nova Hollandia. Sieber PI. exs. Nov. Holl. sine sub nomine Leucopogonis fastigiati.

21

HomaAcLostromA m.

Calyx 5phyllus, sepalis foliaceis margine hyalinis con- stans, bibracteatus. Corolla tubulosa calycem vix supe- rans: fauce villis clauso, limbi lobis imberbibus. Stamina hypogyna inclusa; filamenta libera, plana; antherae bre- ves, dorso medio affixae. Discus hypogynus 5 lobus. Ovarium 5loculare: loculis multiovulatis; stylus longus crassus, 9 suleatus, papillosus; stigma obtusum. Capsula 9 locularis, 5 valvis, placentis columnae centrali adnatis.

Homalostoma simplex m.

H. caule erecto simplicissimo; foliis densis imbricatis divaricato-patentibus, basi cucullata semivaginantibus ova- tis, breviter acuminato mucronatis, apice subincurvis eon- cavo-convexis concoloribus glabris laevibus, margine an- guste membranaceis; floribus axillaribus sessilibus erecto- patentibus in spicam terminalem elongatam multi et den- sifloram dispositis; bracteis calyce duplo brevivribus acute carinatis sepalisque coloratis glabris acuminatis margine membranaceo ciliatis. |

Genus Andersoniae R. Br. affine; differt inflorescentia, calyce 5sepalo, sepalis foliaceis margine hyalinis, corol- lae fauce villis subclauso, antheris medio ATEN) styhi crasso aliisque notis.

Nova Hollandia. Drummond Coll. V. 332. Gil- bert Coll. 24.

Andersonia grandiflora m. À. caule erecto; ramulis glabris; folns imbricatis sub-

spiraliter tortis basi cucullata semivaginantibus, linear - lanceolatis sensim longe acuminatis: acumine plano recto,

22

glabris concoloribus subtus multi-nervis, margine faevi- bus; bracteis 2 calyce sub duplo brevioribus acuti cari- natis laciniisque calycinis lanceolatis glabris coloratis mar- gine laevibus; filamentis inferne dilatatis infra medium pilosis; ovario styloque glabris. |

Species floribus magnis subsolitariis in genere distinc- tissima.

Nova Hollandia. Drummond Colt. V. 330.

SPHINCTEROSTOMA M.

Calyx membranaceus, 5sectus, bibracteatus. Corolla tu- bulosa, calyee brevior tubo brevi ventricoso demum rn- durato fauce eoarctato pliea circulari praeter transitum genitalium clauso, Jlimbi laciniis anguste lanccolatis erec- Us intus basi subpilosis. Stamina hypogyna, e fauce ex- serta; filamenta libera; plana erassiuscula, flexuosa; an- therae lineares dorso supra basin affixae septo marginato. Discus hypogynus cyanthiformis. Ovarium 5loculare, lo- eulis multiovulatis; stylus longus crassiusculus glaber, stioma truneatum. Capsula 5 locularis, 5 valvis, placentis eolumnae centrali adnatis, basi apiceque liberis.

Genus ab Andersonia R. Br. et Dracophyllo Labilli co- rollae tubo ad faucem coarctato intus plica circulari clau- so, aptherarum septo marginato et placentarum insertio- ne distinctum.

Sphincterostoma axilliforum mn.

S. erectum, ramælis glabris, foliis densis rmbrieatis erectis vel erecto-patentibus basi cucullata semivaginan- tibus lato laneeolatis, sensim attenuatis, rigide muerona- tis planiusculis glaberrimis concoloribus parallele multi merviis, margine laevissimis; floribus axillaribus solitaris

23

_sessilibus erectis folio multoties brevioribus; bracteis ca- lyce vix brevioribus alato -carinatis laciniisque calycinis membranaceis subcoloratis acuminatis glaberrimis laevis- simis. Nova Hollandia. Drummond Coll. V. 301. Sphincterostoma echinocephalum m.

S. erectum, ramulis glabris; foliis imbricatis squarroso- patentibus subspiraliter tortis, basi cucullata semi- vagi- nantibus lato lanceolatis sensim acuminatis mucronatis coriaceis concoloribus glaberrimis, margine laevibus; spi- cis terminahibus multifloris ovatis densissimis; bracteis subtendentibus pungentibus, 2 calyce duplo brevioribus alato carinatis, laciniisque calycinis membranaceis colo- ratis acuminatis glaberrimis margine laevibus.

Habitu ad Andersoniam accedit. Nova Hollandia. Drummond Coll. IV. 155.

Dracophyllum setifolium m.

D. erectum, ramulis glabris; foliis in apice ramulorum confertis fasciculatis stricto-erectis e basi lata vaginante abrupto angustioribus setaceis longissimis 6 pollicaribus supra canaliculatis, subtus convexis tenuiter parallele nervatis glabris concoloribus, margine denticulato-serratis.

Foliis longissimis 6 pollicaribus ad D. longifolium R. Br. solummodo accedit; sed e discriptione Hoockriana fo- lus angustissimis ad !/ lin. nec 3—4 lin. latis margine denticulato serratis nec integerrimis longe distat.

Nova Zeelandia. Stephenson Coll. 77.

se ——

ESQUISSE DE L'HISTOIRE NATURELLE DE KAMIENIETZ - PODOLSKI,

PRÉCÉDÉE

D'UN COUP-D'OEIL SUR LES TRAVAUX DES NATURALISTES DES PROVINCES OCCIDENTALES DE LA RUSSIE ET DU ROYAUME DE PoLoGne AU XIX SIÈCLE.

PAR

GUSTAVE BELKE. (Continuat. Voy. Bulletin 1858. 3. pag. 97).

Nous passons maintenant au Règne Animal qui, à Ka- mienietz et dans ses environs, possède des représentants assez nombreux. il est vrai, que j’embranchement des Vertébrés contient à peine 180 espèces, dont la majori- tombe sur la classe des oiseaux et la moindre partie sur les Reptiles. Parmi les oiseaux il y à très peu d’es- pèces aquatiques, une dizaine d’'Echassiers rodent au bord du Dniester et du Smotrytsch. Quant aux poissons, outre ceux qui se trouvent communément dans les riviè- res et les étangs de Podolie, le Dniester et le Smotrytsch nourrissent quelques-uns qui leur sont propres et au printemps on y pêche quelques espèces marines. Les

25

Articulés, étant en général beaucoup plus nombreux que les Vertébrés, composent par conséquent la plus gran- de partie de la Faune de Kamierietz, toutefois le sol aride et élevé et les chaleurs précoces accompagnés des vents violents du printemps qui arrètent la végétation, ont une influence préjudiciable sur la propagation des Insectes, dont le nombre est respectivement moindre chez nous qu'aux environs. On doit attribuer à la même cau- se le nombre très restreint des Myriapodes et des Mol- lusques, que ces animaux aiment par préférence Îles localités humides et ombragées.

Il ne nous reste à présent qu'à énumérer en ordre systématique, tout ce que nous avons observé de chaque classe d'animaux, dans la contrée ‘dont l’investigation nous occupe. Nous commencons par l’embranchement des Vertébrés.

I. MammirÈères.

Vesperugo noctula 2. Dans les fissures des rochers aux bords du Smotrytseh.

V..serotinus Daub. dans les vieux bâtiments.

V. pipistrellus Daub. la plus petite de nos espèces: je l'ai trouvée ordinairement cachée sous l’écorce des ché- nes dans le bois de Dloujek.

V. discolor Vatt. trouvée une fois sous le toit du cloi- tre des PP. Trinitaires à Kamienietz.

Plecotus auritus L. Très rare à Kamienietz, il n’a été trouvé qu'une fois dans une vieille maison.

Talpa europaea Z. commune partout dans les jardins et les prairies.

Sorex fodiens Pall., S. leucodon Herm. Quelquefois elle demeure en compagnie des souris dans les maisons de campagne.

26

Érinaceus ecuropaeus Z. demeure dans la ville même parmi les broussailles et les tas des pierres aux jardins et aux cours.

Meles taxus Schreb. Assez rare, on le rencontre’ dans les bois de Dtonjek. de Nagorzany, de Kniahinine etc.

Mustela foina L.

Foetorius putorius Z. F. vulgaris Briss. Communes à Kamienietz près des maisons dans les tas des pierres, dans les caves etc.

Foetorius lutreola Z. très rare, elle a été vue une seule fois parmi les ronces d’un petit vivier à Dtonjek.

Canis Lupus Z.

C. vulpes Z. les renards se trouvent en abondance dans les broussailles des rochers de Nihine, de Zalutsché, de Wroubloftzé etc.

_ Sciurus vulgaris Z.

Spermophilus guttatus Tem. Sur les steppes d’Orynine,

quelquefois en grande quantité.

Myoxus avellanarius Desm. Assez commune dans Îles bois près de Kamienietz. Je n’ai pas rencontré dans nos environs les deux autres espèces indigènes de ce genre.

Mus decumanus Pall. Ce fléau de nos garde-mangers, est très commun.

M. rattus L. très rare. M. musculus Z.

M. sylvaticus Z. M. agrarius Pall.

M. messorius Shaw. Cette jolie petite espèce est assez rare.

Arvicola arvalis Pall. Ce campagnol se multiplie, com- me on le sait, quelquefois très prodigieusement; cela à eu lieu aux environs de Kamienietz en 1850.

Cricetus vulgaris Z.

97 - Spalax typhlus Pall. on le rencontre très rarement.

Lepus tinmidus Z. Les lièvres, comme partout, sont très nombreux chez nous.

A nos plus rares Mammifères appartiennent les Che- vreuils (Cervus capreolus Z.) et les Sangliers (Sus scro- fa aper Z.) qui se trouvent dans les bois de Lastowtzé et de Nagérzany.

IL. O1SEAUX.

Falco subbuteo Z. F. aesalon Temm. assez rare. F. vespertinus Z. F. tinuneulus Z. Celui-ci arrive vers la fin de Février; on dit que les faucons (F. lanarius Pall.) se trouvaient jadis aux environs de Kamienietz; il y a même une colline, nommée la montagne des faucons (Sokola géra) près de Smotrytsch, la plus ancienne ville de Podolie, à 35 werstes de Kamienietz, qui semble confir- mer cette asserlion. Maintenant on ne trouve plus ces no- bles oiseaux de chasse dans nos contrées.

Astur palumbarius Z. Buteo vulgaris Z. B. apivorus Z.

Circus cyanus ZL. C. rufus Z. J'ai rencontré ces deux espèces plusieurs fois aux prairies appartenantes à la ville, au de-là du fauboure de polskie folwarki. Milvus ater arrive à la fin de Février. Parmi les Chouet- tes, les plus communes sont: Strix aluco Mey. —S. bu- bo Z. $S. otus L. S. flammea Z. très rare, fut une seule fois prise dans une des tours de l’ancienne for- teresse de Kamienietz. |

Le Corbeau (Corvus corax Z.) et la Corneille corbine (CG. corone Z.) sont assez rares. Quant aux Freux (C. frugilegus Z£.), les corneilles mantelées (C. cornix Z.) et

28

les Choucas (C. monedula Z.), celles - ci sont très com- munes. Au mois de Juillet 1848, au milieu des ravages que faisait lépidémie du cholera, les choucas toujours nombreux sur nos tours, ont quitté subitement la ville et ne sont revenus que lorsque la peste eut cessé de sé- vir. Malgré cela, beaucoup de corps morts de ces oise- aux ont été trouvés au bois de Dtoujek.

Pica europaea Cuv. n'est pas très commune à Kamic- nietz.

Garrula glandarius Z.

Les Casse-noix (Nucifraga caryocatactes Briss.) parais- sent quelquefois en Octobre dans leurs migrations d’au- tomne; leur arrivée est regardée comme un présage d’un hiver rigoureux et précoce.

Les Jaseurs (Bombycilla garrula Tem.) passent l'hiver chez nous; on les rencontre rarement près de Kamienietz, mais ils sont communs au de-là des monticules nommés

Tolltry, aux environs de Nihine.

Les Rolliers (Coracias garrula Z.) les Loriots (Oriolus galbula Z.) arrivent vers la fin du mois de Mars; les Etourneaux (Sturnus vulgaris Mey.) très communs arri- vent vers la fin de Février. Le Merle rose (Pastor roseus Temm.) très rare; on le rencontre pourtant quelquefois aux champs près de Zwanielz, il poursuit les sau-

terelles.

Turdus musicus Z. la Grive arrive vers la fin de Fé- vrier ainsi que le Merle. T. merula Z. communs tous les deux. Les Litornes (T. pilaris Z.) et les Mauvis (T. iliacus 7.) ne sont vüs que dans leurs migrations.

Du genre des Pie-grièches nous possédons les espèces

suivantes:

29

Lanius collurio Z. EL. minor Z. EL. rufus Z.

Les Gobes-mouches: Muscicapa grisola et M. atricapil- la Z.; la dernière espèce est plus rare.

Les Bec-fins: Sylvia hortensis Penn.

S. cinerea Briss. S. curruca Lath. s’aventure quel-

quefois dans nos jardins.

Les Rossignols (Silvia luscinia Lath.) et S. philomela Bechst. sont très nombreux; la dernière espèce niche quelquefois dans les jardins dela ville. Ils arrivent vers la fin du mois de Mars, mais ne chantent qu’au com- mencement d'Avril.

Les Roitelets: Regulus eristatus et ignicapillus, rares.

Troglodytes vuloaris Temn. est plus commun; arrive vers la moitié de Mars.

Saxicola oenanthe Bechst; S. rubetra Z. Motacilla alba L: M. flava LZ.

Je n’ai rencontré aucune espèce de Pégot (Accentor). _Anthus campestris; A. arboreus Bechst.

Alauda arvensis Z. arrive vers la fin de Février. A. cristata Z. passe l’hiver chez nous. A. alpestris Z. ne se montre que pendant les hivers rigoureux.

Parus caudatus Z. P. palustris L; P. major Z.

P. coeruleus Z. |

Remiz pendulmus Z. très rare, mais se trouve dans quelques endroits.

Les Bruants: Emberiza citrinella Z. E. miliaria Z. communes. —ËÆE. nivalis Z. pendant les hivers rigoureux et longs, par conséquent rarement aux environs de Ka-

30

mienietz. E. schoeniculus L. parait dans nos environs aux mois de Janvier et de Février et peut-être y passe- t-il l'hiver.

Pyrrhula vulgaris Briss.

Fringilla carduelis L. Fr. linaria Z. passe seule- ment l'hiver chez nous. Les Tarins (Fr. spinus), dans leurs migrations du printemps et de l’automne séjouruent chez nous quelquefois en grand nombre. Fr. monti- fringilla Z. arrive des pays du nord pour passer l’hiver et s'envole en Avril.

Fr. cannabina Z. très commune.

Passer domesticus Z. L'autre espèce de moineaux, le Friquet (Fr. montana Z.) est plus rare.

Cuculus canorus Z. On entend leur voix dès la moitié d'Avril jusqu'à la moitié de Juin; ils arrivent parfois aux jardins de la ville; je l’ai vu, et entendu chanter sur le toit de l’une des églises de Kamienietz. |

Picus viridis Z. P. major Z. P. minor L.

Yuox torquilla Z. arrive à la fin du mois de Mars.

Sitta europaea Z. assez rare. Certhia familiaris Z.

Upupa epops Z. très commune; arrive vers la fin de Mars.

Les Guépiers, Merops apiaster L. très rare; j'ai réussi une seule fois (Août 1848.) à avoir une jeune femelle, du bois de Dioujek. Il est un peu plus commun aux bords du Daiestère, entre Wroubloftzé et Demschyne, il niche. Quant aux Martinets, Cypselus murarius Z. si communs et si nombreux dans d’autres villes, princi- palement à Kiev, ils ne se trouvent pas du tout chez nous.

91

Caprimulgus europaeus Z. se montre par fois dans les jardins de nos faubourgs. Arrive vers la fin de Mars.

Hirundo urbica Z. H. rustica L. arrivent au com- mencement d'Avril.

E riparia L. aux bords du Dniestère à Zwanietz et à Démschine.

Columba palumbus L.—C. turtur L.—C. oenas L.— C. livia Priss. arrivent, le { au commencement de Mars, le 2-1e à la fin de ce mois, le 3, vers la fin de Février.

Les Perdrix (Perdrix cinerea Lath.) se trouvent très abondamment aux environs de Kamienietz, mais je n’ai pas réussi a rencontrer une autre espèce à bec, le pour- tour des yeux et les pieds rouges (P. petrosa Lath.), la- quelle, selon Rzaczynski demeure sur les rochers de Po- dolie; je n'ai pas vu non plus la Perdix saxatilis Meyer, mentionnée par Mr. Andrzeiowski dans son Esquisse botanique (Rys botaniczny) quoique les perdrix grises soient vendues par centaines à la foire de Kamienietz.

Coturnix dactylisonans Meyer arrive au commencement

d'Avril.

Otis tarda L. très commune et en sHende, quantité ; reste chez nous en hiver.

Vanellus cristatus Meyer arrive au commencement du mois de Mars.

Grus cinerea L. arrivent dans la seconde moitié du mois de Mars.

Ciconia alba L. arrivent dans la seconde moitié du mois de Mars.

Cic. nigra arrive au. commencement d'Avril.

32

Ardea cinerea L. Le Bihoreau (A. nycticorax Z.) le Blongios (A. minuta Zath.) sont plus rares; le der- nier a été pris au bord du Smotrytsch à Kamienietz. L’Aigrette (Ar. Egretta Lath.), une jeune femelle (Ar. alba) a été tuée une fois seulement au mois de Juillet 1854 à Kormiltsché près de Kämienietz. Cette espèce appar- tient à nos oiseaux les plus rares.

Totanus glottis Z. aux bords du Dniestère près de Zwanietz.

Les Becasses (Scolopax Cole arrivent vers la moitié du mois de Mars; les doubles bécassines (S. major), les Bécassines ordinaires (S. gallinago), aussi bien que les rois des cailles (Crex pratensis) arrivent un peu plus tard, sont assez communs, mais on ne les rencontre pas en grande quantité.

Les Poules d’eau (Gallinula chloropus Zath.) assez rares.

Fulica atra Z. arrive vers la moitié du mois de Mars.

Podiceps cristatus Zath.

Larus ridibundus Z. assez rare.

Sterna hirundo Z. St. minuta Z.—St. hybrida Pall.

Anser arvensis et À. Fepsianl Bechst. arrivent vers la fin de Février.

Anas boschas Z. A. querquedula Z. A. clypea- ta L. Cette dernière très rare.

Mergus merganser L. passe l'hiver aux étangs de Kor- miltsché près de Kamienietz.

IIL. REPTILES.

Les Tortues (Emys europaea Schneid.) sont assez rares aux environs de Kamienietz.

39

Les Lézards: Lacerta stirpium Daud. et L. viridis Daud. se trouvent en abondance. Une belle variété de cette dernière espèce décrite par le Prof. Andrzeiowski sous le nom L. elesans est plus rare et aime à se tenir dans les fentes des rochers couverts des broussailles. Je l’ai trouvée près de Nihine et Karatsch-Koftzé, elle est deux fois plus grande que lespèce type à Zwanietz. L. vivipara Jacquin sur les rochers au bord du Dniestère. Quant à l’Eremias variabilis Pal, on ne l’a pas rencon- tré près de Kamienietz.

L'orvet, Anguis fragilis Z. est très commun.

De la famille des Ophidiens, nous possédons en abon- dance Coronella laevis Laur. et Tropidonotus natrix Z. les derniers parviennent quelquefois à des dimensions con- sidérables; j'ai trouvé une fois dans les fissures des rochers de Nihine, une femelle longue de 2 aunes, grosse en cir- conférence 4 p. et en diamètre 11 p. elle contenait 21 oeufs de la grosseur de ceux de la tourterelle.

Nous n’avons qu'une espèce des vipères venimeuses; c'est la Vipera berus avec les variétés, grise et noire.

De la famille des Batraciens, les plus communes sont: Rana esculenta Z. Rana platyrrhinus Steenstrup (R. temporaria Dum). Outre l'espèce type de celle-ci, on peut rencontrer plusieures variétés. J’en ai trouvé une très belle et grande dans la forêt de Nagorzany à un mille de Kamienietz: comme cette variété ne se trouve men- tionnée dans aucune des descriptions de Rana tempo- raria, que je possède (Daudin. Hist. Nat. des Reptiles; Eichwald Zool. Spec. Jarocki Zoologia; Kessler SeMHOBOAHbie) j'en donne ici la description: Tête aplatie, museau obtus. Les lignes qui séparent le nez et les joues, brun-foncées; les taches caractéristiques aux tem-

NM 1. 1859. 3

o 4

pes très sinueuses et de la même couleur. Dessus du corps gris ferrugineux varié de taches peu distinctes et plus foncées; sur les côtés du devant au dessous du repli du dos et par derrière sur l’espace limitée par les replis, des verrues pelites et noires. Tibias antérieures grosses. Les cuisses antérieures près de leur base marquées par une bande noirâlre, longitudinale. Aux pieds postérieurs des bandes transverses brun - foncées, dont 3 aux cuis- ses et 2 aux tibias et aux tarses. Les doigts de tous les pieds et les paumes rouges couleur de chair. Le des- sous du corps dans sa première moitié jJaune-pâle mar- bré de rougeâtre; sa seconde moitié est jaune citron avec des taches rouges, éparses. Les flanes Jauncs-citrons, tachetés de points ronds noirs; les cuisses postérieures intérieurement et extérieurement aussi Jaunes-citrons ta- chetées d’inearnat. En général, la coloration jaune et rougeâtre du dessous du corps et les diniensions consi- dérables (4t/, pouces du bout du museau jusqu'à l’anus et 13 pouces avec les jambes étendues) donnent à cette belle variété un aspect caractéristique. L’exemplaire que j'ai décrit était une femelle.

Pelobates fuscus Laur. se trouvent dans nos eaux stag- nantes; leur voix basse el monotone mais agréable se fait entendre pendant les jours chauds ct calmes da prin- temps et d’été.

Bombinator igneus Laur.

Ïlyla arborea Z. très nombreuse.

Bufo vuloaris et B. variabilis sont aussi très com- mures, |

Enfin nous possédons dans toutes nos eaux stagnantes les Tritons à crêtes.

99 Triton cristatus L. et une autre espèce plus peute

Tr. taeniatus Sch. qui se trouve dans les vieilles caves humides et sous l'écorce des arbres.

IV. Poissons.

Les Perches (Perca fluviatilis Z.) dans le Dniestère ct quelques étangs, fraie en Avril.

Lucioperca Sandra (Sandatsch, Soudak.).

Aspro Zingel L. (Tschop.). Ces deux poissons se trou- vent seulement dans le Dniestère; fraient au mois de Mai, leur chair est excellente.

Les Gremilles, Acerina cernua Z. (Jazgarz,